Vedtekter for Unneland Grendalag vedtatt på årsmøte i 2013

 

§ 1         Foreningens navn

 

Foreningens navn er Unneland Grendalag og ble stiftet i november 1993

 

§ 2         Formål

o   arbeide for bygdas beste

o   ivareta å videreutvikle bygdekulturen

o   arbeide for å støtte opp under og stimulere til nye aktiviteter på Unneland

o   arbeide for et levende og positivt bygdemiljø

Virksomheten utøves på Unneland og tilstøtende grender.

 

§ 3         Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4         Medlemmer

Alle som har interesse for å fremme Unnelands beste kan bli medlem.

 

§ 5         Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer over 16 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  Det er kun en stemme pr. husstand (adresse).

 

§ 6         Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 7         Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 8         Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år inne utgangen av april måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én husstandstemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

§ 9         Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Unneland Grendalag.

 

§ 10       Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 11       Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.           Behandle Unneland Grendalags årsmelding.

2.           Behandle Unneland Grendalags regnskap i revidert stand.

3.           Behandle innkomne forslag.

4.           Fastsette kontingent.

5.           Vedta Unneland Grendalags budsjett.

6.           Velge:

a)      Leder

b)      To styremedlemmer

c)      To varamedlemmer

d)      Revisor

e)      Valgkomite (2 medlemmene i Unneland Grendalag)

Styret konstituerer seg selv etter Årsmøtet, der styremedlemmer blir tildelt ansvarsområder i Styret.

 

§ 12       Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 13       Styret

 

Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

 

1.               Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.               Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.               Administrere og føre nødvendig kontroll med Unneland Grendalags økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.               Representere Unneland utad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§ 14       Grupper /avdelinger

Unneland Grendalag kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Unneland Grendalags årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Unneland Grendalags og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Unneland Grendalag utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 15       Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 16       Oppløsning (§ 16 kan ikke endres).

Oppløsning av Unneland Grendalag kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

 

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Unneland Grendalag. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Stiprosjekt

Vemaanen-skilt

fagerh-logo

 

Samarbeidspartnere

Bgk-logo

  

hfk-logo

 

Gjs-logo

 

Liv & Lyst

 

BKK

 

Låveleik logo

 

Hvert år arrangerer Unneland grendalag Familiefestivalen Låveleik. Du finner mer informasjon om dette på Låveleiks websider og facebookside. I tillegg kan du følge Låveleik på Twitter.

LivOGLyst

LivOGLyst er eit program for lokal samfunnsutvikling i Hordaland som er tufta på heilskaplege og inkluderande utviklingsprosessar. Partnarskapen i Hordaland samarbeider for å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte.

Unneland-bhg-logo

I samarbeid med Unneland barnehage legger Unneland grendalag til rette for drift av Kultur- og aktivitetshuset på Unneland, også kalt HUSET.

Go to top